Tootja ja maaletooja

Tootjavastutuse põhimõte

Eestis kehtiv Jäätmeseadus kehtestab nn probleemtoodetele tootjavastutuse põhimõtte, mis tähendab, et tootja on kohustatud tagama tema valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud probleemtootest tekkivate jäätmete kokku kogumise ja nende taaskasutamise või kõrvaldamise. Probleemtoodete hulka kuuluvad 2006. aastast ka vanarehvid.

Tootjavastutus rakendub ettevõtjatele, nii valmistajatele, maaletoojatele, kui ka hulgi- ja jaemüüjatele, kes peavad vastutama tootes sisalduvate ainete, koostisosade ja toote kui terviku eest alates toote valmistamisest kuni toote muutumiseni jäätmeteks.

Euroopa Liidu liikmesriikides kehtib rehvide puhul tootjavastutuse põhimõte, mille järgselt peavad rehvide maaletoojad ja tootjad finantseerima kasutatud rehvide kogumise ja taaskasutamise süsteemi.

See tähendab praktikas, et tootja või maaletooja lisab uue rehvi hinnale taaskasutustasu ning maksab kogutud raha edasi tootjavastutusorganisatsioonile, mis korraldab rehvide kogumise ja taaskasutamise.

Tootja või maaletoojal on kohustus liituda tootjavastutusorganisatsiooniga kehtiva Jäätmeseaduse § 251 lõige 6 järgi (https://www.riigiteataja.ee/akt/131122010029?leiaKehtiv). Rehvide edasimüüjatel on kohustus üks ühele vanad rehvid oma töökojas vastu võtta, kui klient ostab töökojast uued rehvid või näidata lähima kogumiskoha aadress.

Liitumiskohustuse nõuded ning kogumisvõrgustiku nõudeid reguleerib 17.06.2010 vastu võetud Määrus nr 80 nn Rehvimäärus (https://www.riigiteataja.ee/akt/13335801?leiaKehtiv)

Lisaküsimuste korral võtke meiega ühendust.

Riiklik Probleemtooteregister

Riiklik probleemtooteregister (lühend: PROTO) on loodud, et pidada arvestust Eestis toodetud, Eestis turule lastud, Eestisse sisseveetud ja Eestist väljaveetud probleemtoodete tootjate, probleemtoodete ning nendest tekkinud jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise ning Eestist väljaveetud jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise kohta.

PROTO eesmärk on Eesti õigusaktides sätestatud taaskasutamise sihtarvude täitmise arvestuse pidamine ning registrisse kantud andmete alusel Euroopa Komisjonile jäätmealase teabe esitamine. PROTOs peavad olema registreeritud kõik Eestis tegutsevad probleemtoodete maaletoojad, sealhulgas kõik rehvide maaletoojad. Rehvide maaletoojad saavad end registrisse lisada läbi tootjavastutusorganisatsiooni (nt MTÜ Estonian Tire Recycling) kaudu, kasutades tootjavastutusorganisatsiooni jäätmekava.

Kui problmeetoodete maaletooja on liitunud TVOga, siis on ta seadusest ja määrusest tulenevad kohustused delegeerinud TVOle kes võtab endale ka kogu vastutuse seaduste ja määruste õige täitmise eest.

Registreerimisel üksikettevõttena peab probleemtoodete maaletooja esitama PROTOle jäätmekava, kus on eraldi välja toodud, kuidas kavatseb ettevõte hakata vanasid probleemtooteid kokku koguma.

Samuti peab ettevõte esitama kord kvartalis PROTOle aruande Eestisse toodud, siin müüdud, riigist välja veetud ning siin toodetud probleemtoodete koguste kohta nii tonnides, kui tükkides. PROTOsse on vaja ettevõttel esitada ka probleemtoodete kogumise ja taaskasutamise kogused. Kui ettevõte on liitunud tootjavastutusorganisatsiooniga (TVO), edastab andmed PROTOle TVO.

Rohkem lugemist PROTO kodulehel aadressil: https://proto.envir.ee/

Liitu meie organisatsiooniga